NAGRODA FUJIFILM SUMMER 2018 (LATO 2018) CAHBACK

 1. Zakup musi zostać dokonany u detalisty objętego promocją, zgodnie z opisem podanym na stronie Detalistów objętych promocją.
 2. Promocja dostępna jest dla mieszkańców Polski.Wszelkie wnioski dotyczące produktów objętych promocją zakupionych poza Polską nie kwalifikują się do udziału w tej promocji. Jedynie NOWE oryginalne produkty FUJIFILM objęte promocją wskazane na stronie Produktów objętych promocją mogą uczestniczyć w tej promocji.
 3. Wnioski internetowe muszą być złożone nie wcześniej niż 30 dni od daty zakupu nowego produktu oraz nie później niż dnia 31-szego sierpnia. Dla uniknięcia wątpliwosci, dzień zakupu liczy się jako dzień 1 (pierwszy) okresu przeznaczonego na składanie wniosków. Wnioski otrzymane po upływie wyżej wymienionego terminu zostaną odrzucone.
 4. W Okresie promocji jedna osoba może złożyć maksymalnie 3 wnioski o zwrot gotówki. Każdy wniosek zostanie przyjęty, jeżeli nie dotyczy tego samego modelu, co poprzednie wnioski. Łącznie wnioski można złożyć w odniesieniu do nawet 26 pojedynczych produktów objętych promocją.

  1. Do zwrotu gotówki w ramach promocji kwalifikują się w sumie 3 modele aparatów (do 8 różnych zestawów).
  2. Do zwrotu gotówki w ramach promocji kwalifikuje się w sumie 18 obiektywów. (Zestawy zawierające Tele-konwertor nie są objęte promocją).

  Informacje ogólne

 1. Detaliści nie mogą składać wniosków w imieniu swoich klientów. Wszelkie wnioski złożone przez detalistów zostaną odrzucone.
 2. Twój wniosek zostanie uznany za nieważny, jeżeli Produkty objęte promocją zostaną zwrócone detaliście w zamian za zwrot pieniędzy lub wymianę na inny produkt.
 3. Formularz wniosku znajduje się na stronie Wniosków w tej witrynie internetowej. Aby złożyć wniosek przez Internet, musisz podać swoje dane osobowe, dane banku oraz następujące dane o zakupie:

  • Dowód zakupu w postaci faktury lub rachunku, na którym wyraźnie wskazane są: data zakupu, detalista oraz zakupione Produkty objęte promocją.
  • Zdjęcie numerów seryjnych twoich Produktów objętych promocją znajdujące się na oryginalnym pudełku lub opakowaniu produktu.
 4. Po otrzymaniu złożonego wniosku do wnioskodawcy zostanie przesłany e-mail potwierdzający.
 5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku otrzymasz zwrot gotówki przelewem w ciągu 14 (czternastu) dni na wskazany numer rachunku bankowego. Żadne inne metody płatności nie są dostępne.
 6. Organizator promocji powiadomi wnioskodawcę o złożeniu niekompletnego wniosku. Powiadomienie o brakach zostanie przesłane e-mailem. Wnioskodawca będzie miał możliwość przedstawienia dodatkowych informacji w celu naprawienia wszelkich błędów w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od momentu otrzymania e-maila. Brak odpowiedzi w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od otrzymania e-maila spowoduje odrzucenie wniosku.
 7. Firma FUJIFILM nie będzie odpowiedzialna za ewentualne zablokowanie e-maili lub przeniesienie ich do folderów ze „spamem". Pamiętaj o regularnym sprawdzaniu folderu „spam", aby mieć pewność, że nie przeoczysz naszych wiadomości o statusie wniosku.
 8. Firma FUJIFILM będzie dyskwalifikowała wszelkie wnioski niekompletne, oszukańcze, zmienione lub nieczytelne. Firma FUJIFILM zastrzega sobie prawo do zażądania oryginału dowodu zakupu. Jeżeli zażąda przesłania go pocztą, taki dowód zakupu zostanie ci zwrócony.
 9. Jeżeli wniosek zostanie odrzucony z powodu niespełnienia Regulaminu promocji, wówczas decyzja Organizatora promocji jest ostateczna. Firma FUJIFILM zastrzega sobie prawo do wycofania, zmiany lub zakończenia promocji bez ostrzeżenia.
 10. Firma FUJIFILM nie odpowiada za utratę lub inne awarie sprzętowe, techniczne, oprogramowania, serwera lub strony internetowej poza kontrolą firmy, które nie pozwalają klientowi uczestniczyć w promocji.
 11. Firma FUJIFILM zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszej promocji w dowolnym czasie oraz do zmiany jej regulaminu bez ponoszenia żadnej odpowiedzialności.
 12. Adres e-mail do korespondencji to: support@fujifilm-promotions.com; we wszelkiej korespondencji należy podawać identyfikator wniosku przekazany podczas jego składania. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie Pomoc.
 13. Uczestnicząc w promocji, zgadzasz się, że wszelkie przekazane przez ciebie dane osobowe mogą być przechowywane przez organizatora promocji lub jego agentów w celach określonych w polityce prywatności.
 14. Warunki promocji będą interpretowane i stosowane na podstawie przepisów lokalnych.
 15. Adres Organizatora promocji: FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Niemcy. Prosimy o nieprzesyłanie pod ten adres żadnych wniosków.

Moduł śledzenia wniosków

Śledź przebieg rozpatrywania wniosku, wprowadzając w tym miejscu jego numer