FUJIFILM 2018. GADA VASARAS ATMAKSAS AKCIJA

 1. Pirkumiem jābūt veiktiem pie akcijai kvalificēta mazumtirgotāja atbilstoši informācijai lapā Akcijai kvalificētie mazumtirgotāji.
 2. Akcija pieejama Latvijas iedzīvotājiem. Jebkuri pieprasījumi saistībā ar Kritērijiem atbilstošiem produktiem, kas iegādāti ārpus Latvijas, šajā Akcijā nepiedalās. Šajā akcijā piedalās tikai oriģinālie akcijā pieejamie JAUNIE FUJIFILM produkti, kas izklāstīti Akcijā pieejamo produktu lapā.
 3. Pieprasījumi jāiesniedz tiešsaistē ne ātrāk kā 30 dienas (trīsdesmit) no jauna Kritērijiem atbilstoša produkta iegādes un ne vēlāk kā 31. augustā. Lai novērstu domstarpības, precizējam, ka iegādes datums tiek uzskatīts par pirmo dienu pieprasījumu iesniegšanas perioda aprēķinos. Pieprasījumi, kas saņemti ārpus šī perioda, tiks noraidīti.
 4. Viena persona akcijas periodā var iesniegt līdz trim atmaksas pieprasījumiem. Jebkurš pieprasījums tiks pieņemts tikai tad, ja tas neietvers iepriekšējos pieprasījumos norādītu modeli. Kopā pieprasījumus var iesniegt par maksimāli 26 atsevišķiem akcijā pieejamiem produktiem.

  1. Naudas atmaksai ir pieejami 3 kameru modeļi (līdz 8 komplektu variācijās)
  2. Naudas atmaksai ir pieejami kopā 18 objektīvi (Telepārveidotāju komplekti Atmaksas Akcijā nepiedalās)

  Vispārīgi

 1. Mazumtirgotāji nedrīkst iesniegt pieprasījumus savu klientu vārdā. Mazumtirgotāju iesniegtie pieprasījumi tiks noraidīti.
 2. Jūsu pieprasījums tiks atzīts par nederīgu, ja Akcijā pieejamie produkti ir atgriezti mazumtirgotājam naudas atmaksai vai produkta apmaiņai.
 3. Pieprasījuma veidlapa ir pieejama šīs tīmekļa vietnes Pieprasījumu lapā. Lai iesniegtu tiešsaistes Pieprasījumu, jums ir jānorāda sava personiskā informācija, bankas dati un pirkuma informācija atbilstoši tālāk norādītajiem nosacījumiem.

  • Pirkumu apliecinošs dokuments rēķina vai čeka veidā; tajā ir jābūt skaidri norādītam pirkuma datumam, mazumtirgotājam un iegādātajam(-iem) Akcijā pieejamajam(-iem) produktam(-iem).
  • Jūsu Akcijā pieejamā(-o) produkta(-u) sērijas numurs(-i), kas norādīts(-i) uz oriģinālā iepakojuma vai produkta iepakojuma.
 4. Pieprasījuma iesniedzējam pēc tiešsaistes pieprasījuma saņemšanas tiks nosūtīts apstiprinājuma e-pasta ziņojums.
 5. Pēc jūsu pieprasījuma sekmīgas apstiprināšanas jūs bankas pārskaitījuma veidā saņemsiet Atmaksas maksājumu 14 (četrpadsmit) dienu laikā jūsu norādītajā bankas kontā. Nav pieejami citi atmaksas veidi.
 6. Akcijas rīkotājs paziņos pieprasījuma iesniedzējam, ja būs iesniegts nepilnīgs pieprasījums. Paziņojumi par trūkstošu informāciju tiks nosūtīti e-pastā. Pieprasījumu iesniedzējiem būs iespēja papildināt iesniegto informāciju nepilnību vai kļūdu gadījumā 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no attiecīgā e-pasta ziņojuma saņemšanas. Ja atbilde netiek sniegta 7 (septiņu) kalendāro dienu laikā no attiecīgā e-pasta ziņojuma saņemšanas, pieprasījums tiek noraidīts.
 7. FUJIFILM neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad e-pasta vēstules tiek bloķētas vai klasificētas kā mēstules, ievietojot tās attiecīgajās mapēs. Lūdzu, regulāri pārbaudiet mēstuļu mapi, lai pārliecinātos, ka mūsu pieprasījuma statusa atjaunināšanas e-pasta vēstules tiek pamanītas.
 8. FUJIFILM diskvalificē nepilnīgus, krāpnieciskus, mainītus vai nesalasāmus pieprasījumus. FUJIFILM patur tiesības pieprasīt uzrādīt pirkumu apliecinošā dokumenta oriģinālu. Ja jums tiek prasīts nosūtīt šo dokumentu pa pastu, tas jums tiks nosūtīts atpakaļ.
 9. Ja pieprasījums tiek noraidīts sakarā ar neatbilstību akcijas Noteikumiem un nosacījumiem, Akcijas rīkotāja lēmums ir nemainīgs. FUJIFILM patur tiesības atsaukt, mainīt vai izbeigt akciju bez iepriekšēja brīdinājuma.
 10. FUJIFILM neuzņemas atbildību par aparatūru, tehniskajiem līdzekļiem, programmatūru, serveriem, tīmekļa vietni, kā arī zaudējumiem vai citām kļūmēm, kas neietilpst mūsu kontroles zonā un neļauj klientam piedalīties akcijās.
 11. FUJIFILM patur tiesības atcelt akciju jebkurā brīdī un mainīt akcijas noteikumus un nosacījumus, neuzņemoties nekādas izrietošās saistības.
 12. Korespondencei paredzētā e-pasta adrese ir support@fujifilm-promotions.com; jebkurā sarakstē, lūdzu, norādiet savu unikālo Pieprasījuma ID, kas jums tika norādīts pieprasījuma iesniegšanas procesā. Papildinformācija ir pieejama Atbalsta lapā.
 13. Piedaloties šajā akcijā, jūs piekrītat, ka jebkuru jūsu sniegto personisko informāciju akcijas rīkotājs vai tā aģenti var izmantot privātuma politikā norādītajiem mērķiem.
 14. Akcijas noteikumu interpretācijai un pielietošanai tiks izmantoti vietējie normatīvie akti.
 15. Akcijas rīkotāja adrese: „FUJIFILM Electronic Imaging Europe GmbH”, Fujistrasse 1, 47533 Kleve, Vācija. Lūdzu, nesūtiet pieteikumus uz šo adresi.

Pieprasījumu izsekošana

Pārbaudiet pieprasījuma statusu, ievadot pieprasījuma ID